Заболявания, свързани с храните и храненето

Брошура

Лекционен курс

Магистърска програма „Диететика“

Книгата „Заболявания, свързани с храните и храненето“ на проф. д-р Пенка Гацева и доц. д-р Виктория Атанасова се издава за първи път в България. Тя съдържа пълния набор лекции по едноименния предмет от магистърска програма „Диететика“, създадена в рамките на изпълнение на проект OMNIA – №BG05M2OP001-2.016-0007, ОП НОИР, Процедура „Модернизация на висшите училища“.

Лекционният курс включва актуални литературни данни и е подходяща и за подготовката на практическите упражнения.