Студенти от МУ-Пловдив се обучават в предприемачество

Обучение

Бъдещите медици се запознават с различни икономически специалности, за да придобият знания за функционирането на една фирма

270 студенти от Медицински университет – Пловдив се включиха в пилотно обучение по предприемачество, единствено по рода си в България. Курсът, който е разработен върху спецификата на здравните бизнес отношения, е част от активностите по Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В рамките на 10 учебни модула студентите изчерпателно се запознават с различни икономически специалности, за да могат да придобият знания за важните тематични области от функционирането на една фирма като: мениджмънт, управление на човешките ресурси, право, маркетинг, счетоводство, както и умения за свободно учредяване, работа и управление на бизнес единици

По време на лекциите по предприемачество студентите от МУ-Пловдив изучават основния терминологичен апарат, процесите, явленията и примери от реалния свят. Упражненията, съпътстващи обучението включват решаване на практическа задача от съответната тематична област или на казуси индивидуално и в екип в зависимост от проблема. Организират се дискусии, по време на които се разглеждат и оценяват взетите решения по задачите и казусите и се посочват пропуските и силните страни на резултатите.

Обучението включва и специфични умения за водене на преговори и неформално общуване – тематика, която до този момент също не е била преподавана в университетите у нас. Наред с лекциите в реално време в онлайн среда студентите имат достъп и до допълнителни видео уроци по медицинско право, дигитален маркетинг и обучение за стоматологична практика – само за студенти по дентална медицина.

Очакванията са обучението по предприемачество и кариерно изграждане, планирано в рамките на Проект ОМНИА, да даде възможност на близо 1800 студенти от 9 български научни институции да получат ценни знания и умения за тяхната бъдеща реализация на пазара на труда, осъществяването на предприемаческите им идеи, създаването и развитието на собствен бизнес.

В името на проекта – ОМНИА /лат. – „всичко”/, се вплита стремежът на МУ-Пловдив и неговите партньори да обгърне всички аспекти на съвременния живот – от обучението на студенти до тяхната реализация.

Партньори в проекта са МУ-Пловдив, МУ-София, МУ-Плевен, Тракийски университет – Стара Загора, Национална спортна академия, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университет за хранителни технологии, Национален център за заразни и паразитни болести и Институт за молекулярна биология – БАН. Асоциираните партньори по проекта са Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Ecclesiastical Academy of Athens (Greece), Democritus University of Thrace Medical School (Greece), Site de Creil – GHPSO (France), Universita Campus Bio-Medico di Roma (Italy) и University of West Attica (Greece).

Преподавателите в различните модули на обучението по предприемачество са от висшите училища партньори в проекта.

Към настоящия момент, отново в рамките на Проект ОМНИА, са разработени и предстои да бъдат реализирани на български и на английски език 9 нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми: „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Диететика“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“, „Биостатистика“, „Палиативна медицина“, „Гериатрия“ и „Медицина, психология и вяра“.