Лого
Спортна травматология

Анотация на специалност:

Магистърската програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и спортни мероприятия, както и за медицинското обезпечаване на хора, поставени при екстремни условия на окръжаващата среда, на професионалните и аматьорски спортни клубове, вкл. и на университетския спорт.

Приложимост и реализация след завършване:

След успешното завършване на обучението си, магистрите по Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология биха могли:
Да продължат обучението си в образователна и научна степен “Доктор”, при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти в страната и чужбина;
Да се реализират като висококвалифицирани преподаватели по Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология;
Да работят във висши учебни заведения, спортно-медицински центрове и кабинети, към спортни клубове и отбори в страната и чужбина;

Към кого е насочена специалността:

Приемат се за обучение магистри по медицина, завършили с общ успех от следването и държавните изпити най-малко Добър (4,00)

Предложение за форма на приемен изпит:

Приемат се успешно издържалите, изпит чрез събеседване с комисия, назначена от Ректора на МУ-Пловдив и класирани с бала от следването и оценката от приемния изпит.

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

Могат да се реализират успешно като специалисти в областта на спортната медицина и възстановяването в спорта в различни други национални и регионални научни и културни институции и неправителствени организации;
Имат възможност да се реализират като експерти по проблемите на спортната медицина, хранене и възстановяване.

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

Програмата предвижда подготовката на висококвалифицирани специалисти по спортна медицина, които да преценяват ефективността на заниманията с физическо възпитание и спорт, отчитайки използваните методи и средства за тренировка и функционалните възможности на спортистите. Това е от особено значение днес, когато със спорт се занимават все по-широки слоеве от населението от различни възрасти, здравословно състояние и професии.
Студентите ще усвоят функционалната и топографска анатомия на опорно-двигателния апарат, спортната физиология и биохимия, спортната травматология и ортопедия, физикална терапия и рехабилитация, и ще имат подготовка по ”обща медицина”.
По време на своята специализация, спортните лекари следва да овладеят
определени теоретични знания и практически опит, които да им
позволяват да отчитат ефекта на физическите занимания върху дейността на отделните органи и системи, да проследяват промените във физическото развитие, функционалния и работен капацитет в отделните етапи на спортното развитие.

Екип