Лого
Кариерни събития

Палиативна медицина

 

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО НОВИ МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОЕКТ ОМНИА BG05M2OP001-2.016

26 октомври 2023 г., 09:00 ч., IV-та аудитория,

Аудиторен корпус на Медицински университет – Пловдив

Каним Ви да бъдете наши гости, присъствено или онлайн в Кариернoто ориентиране за кандидат-студенти по нови междууниверситетски магистърски програми, по проект ОМНИА, което ще се проведе на 26.10.2023 г. от 09:00 ч., в IV-та аудитория на Аудиторния комплекс, при Медицински университет – Пловдив” на бул.“ В. Априлов“ №15 А.

Проект „ОМНИА“ – Всичко за модернизацията на образователните процеси в съвременния университет се изпълнява от „Медицински университет – Пловдив“ в партньорство с 8 национални висши училища и 6 международни партньора. Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез модернизация на образователните процеси във висшите училища.

Тези кариерни събития са насочени към потенциални кандидат – студенти. Те ще могат да получат информация за част от новите съвместни междууниверситетски специалности.

  1. Гериатрия – докторска програма
  2. Палиативна медицина – докторска програма
  3. Иновативни лекарства – магистърска програма
  4. Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес – магистърска програма
  5. Медицина, психология и вяра – докторска програма

Ще се представят възможностите за реализация и нуждата от имплементирането на съвременни, отговарящи на пазара на труда интердисциплинарни обучителни програми.

Линк за онлайн участие: https://zoom.us/j/91946194875

            Информация за програмата:

Докторската програма по специалността „ПАЛИАТИВНА МЕДИЦИНА” е от областта на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионалното направление 7.1. МЕДИЦИНА. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Магистър” има редовна форма с продължителност 1 година. Обучението по специалността „ПАЛИАТИВНА МЕДИЦИНА“ се осъществява съвместно от Медицински университет Пловдив, Тракийски Университет и МУ – Плевен. Завършилите лекари придобиват научна и образователна степен „ДОКТОР“ по палиативна медицина.

Докторската програма за обучение на лекари по „Палиативна медицина“ се предлага за пръв път в България. СЗО е определила правото на здраве като основно човешко право. Съгласно съвременното определение продължителните и палиативните грижи са насочени към постигане на възможно най-доброто качество на живот при хора с хронични, нелечими заболявания заболявания и техните семейства, от момента на поставяне на диагнозата до края на живота. Както децата, така и възрастните страдат от хронични, нелечими заболявания, включително рак, диабет, сърдечна недостатъчност и др. и имат силно изразена потребност от продължителни и/или палиативни грижи, реализирайки така правото на здраве, съхранено достойнство и автономия. До 2060 г. приблизително 48 милиона души (47% от всички смъртни случаи в световен мащаб) ще умират всяка година със сериозни страдания, свързани със здравето, а 83% от тези случаи ще настъпят в страни с ниски и средни доходи.

ГАЛЕРИЯ