Лого
Палиативна

Палиативна медицина

Анотация на специалност:

Докторската програма по специалността „ПАЛИАТИВНА МЕДИЦИНА” е от областта на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионалното направление 7.1. МЕДИЦИНА. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Магистър” има редовна форма с продължителност 1 година. Обучението по специалността „ПАЛИАТИВНА МЕДИЦИНА“ се осъществява съвместно от Медицински университет Пловдив, Тракийски Университет и МУ-Плевен. Завършилите лекари придобиват научна и образователна степен „ДОКТОР“ по палиативна медицина.
Докторската програма за обучение на лекари по „Палиативна медицина” се предлага за пръв път в Бългания.
СЗО е определила правото на здраве като основно човешко право. Съгласно съвременното определение продължителните и палиативните грижи са насочени към постигане на възможно най-доброто качество на живот при хора с хронични, нелечими заболявания заболявания и техните семейства, от момента на поставяне на диагнозата до края на живота. Както децата, така и възрастните страдат от хронични, нелечими заболявания, включително рак, диабет, сърдечна недостатъчност и др. и имат силно изразена потребност от продължителни и/или палиативни грижи, реализирайки така правото на здраве, съхранено достойнство и автономия. До 2060 г. приблизително 48 милиона души (47% от всички смъртни случаи в световен мащаб) ще умират всяка година със сериозни страдания, свързани със здравето, а 83% от тези случаи ще настъпят в страни с ниски и средни доходи.

Приложимост и реализация след завършване:

Завършилите магистри по “Палиативна медицина” притежават необходимите знания, умения и компетенции за успешна професионална реализация в областта на грижите за палиативните пациенти при спазване на високите медицински стандарти в тази област, за провеждане на научно-изследователска работа в областта на медицинските и немедицинските аспекти на палиативната медицина и в разработването и въвеждането на здравни политики в тази област, а именно: университети, болници, хосписи, обща практика, консултативни центрове, , изследователски институти и групи; медицински компании, регионални, национални и международни правителствени и неправителствени организации, са ангажирани с проблемите на палиативно болните регионални, национални и международни правителствени и неправителствени организации, които определят публичните политики в областта на здравеопазването.

Към кого е насочена специалността:

Настоящата програма е насочена към лекари, които да провеждат научни изследвания в областта на продължителните грижи и палиативната грижа, за да може да отворим врата към бъдещето – постигане на дълбоко разбиране на тези проблеми и предлагане на медицински и немедицински, вкл. управленски и здравни политики чрез медицина, основана на доказателствата възм.

Предложение за форма на приемен изпит:

В докторската програма по „Палиативна медицина” се приемат лекари със или без придобита специалност от страната и чужбина. Предвижда се писмена форма на приемен изпит и/или събеседване върху предварително представен конспект от въпроси за подготовка.

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

В съответствие с международните тенденции и съгласно Европейската асоциация по палиативни грижи са разработени три нива на обучение:

  •  Подход за палиативни грижи – замислен като начин да интегрира методи за палиативни грижи и процедури в общите условия на грижа
  • Обща палиативна грижа – предназначена за професионалисти, често ангажирани с пациенти с палиативни грижи, но за които палиативните грижи не са основен фокус на тяхната клинична практика (напр. общопрактикуващи лекари, онколози, педиатри, анестезиолози и лекари от други медицински специалности, респ. работещи с пациенти, нуждаещи се от палиатвни грижи)
  • Специализирана палиативна грижа – предназначена за професионалисти, работещи единствено в областта нап палиативни грижи и чиято основна дейност е посветен на справяне със сложни проблеми изискващи специализирани умения и компетенции.

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

Докторската програма за обучение на лекари по „Палиативна медицина” се предлага за пръв път в Бългания. Тя засяга една от бъдещите глобалните тенденции, застрашаващи качеството на живот на човечеството, а именно това, че до 2060 г.се очаква приблизително 48 милиона души (47% от всички смъртни случаи в световен мащаб) да умират всяка година със сериозни страдания, свързани със здравето, а 83% от тези случаи ще настъпят в страни с ниски и средни доходи. В този смисъл докторската програма по „Палиативна медицина” се създава с цел подготовка на висококвалифицирани кадри, които да бъдат адекватни на настоящите и бъдещи предизвикателства в здравеопазването.