Лого
Кариерни събития

Медицина, психология и вяра

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО НОВИ МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОЕКТ ОМНИА BG05M2OP001-2.016

26 октомври 2023 г., 09:00 ч., IV-та аудитория,

Аудиторен корпус на Медицински университет – Пловдив

 

Каним Ви да бъдете наши гости, присъствено или онлайн в Кариернoто ориентиране за кандидат-студенти по нови междууниверситетски магистърски програми, по проект ОМНИА, което ще се проведе на 26.10.2023 г. от 09:00 ч., в IV-та аудитория на Аудиторния комплекс, при Медицински университет – Пловдив” на бул.“ В. Априлов“ №15 А.

 

Проект „ОМНИА“ – Всичко за модернизацията на образователните процеси в съвременния университет се изпълнява от „Медицински университет – Пловдив“ в партньорство с 8 национални висши училища и 6 международни партньора. Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез модернизация на образователните процеси във висшите училища.

 

Тези кариерни събития са насочени към потенциални кандидат – студенти. Те ще могат да получат информация за част от новите съвместни междууниверситетски специалности.

  1. Гериатрия – докторска програма
  2. Палиативна медицина – докторска програма
  3. Иновативни лекарства – магистърска програма
  4. Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес – магистърска програма
  5. Медицина, психология и вяра – докторска програма

Ще се представят възможностите за реализация и нуждата от имплементирането на съвременни, отговарящи на пазара на труда интердисциплинарни обучителни програми.

 

Линк за онлайн участие: https://zoom.us/j/91946194875

 

Информация за програмата:

 

„МЕДИЦИНА, ПСИХОЛОГИЯ И ВЯРА“ – докторска програма, разработена в партньорство между Медицински университет – Пловдив и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Тази програма е резултат от обединението на учени и преподаватели от Медицински университет – Пловдив и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Докторска програма „Медицина, психология и вяра“ надгражда  магистърските програми на ПУ „Паисий Хилендарски“ и на Медицински университет – Пловдив и се явява тяхно естествено продължение. Основна цел на програмата е да подготви висококвалифицирани научни кадри със задълбочени познания в областта на теологията и медицината; не на последно място и да изгради изследователи и преподаватели, които компетентно да работят с научноизследователски и образователни проблеми в тясно специализираните научни области. Програмата е създадена със стремеж към високо качество на обучението, в съответствие с националните и европейските стандарти. Учебното съдържание и заложените в нея дейности позволяват широк избор за обучаваните докторанти и голям хронологически и териториален диапазон на изследванията. Целта на настоящата програма е за запълни една съществена празнина в третото ниво на обучение на българските лекари, да даде нови възможности, съобразно потребностите в двете научни (и практико-приложни) направления.

 

Професионален профил на завършилите

Завършилите докторската програма „Медицина, психология и вяра“ ще получат образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.4 „Религия и теология“. С придобитите специфични научни, теоретични и практически познания същите ще могат да се реализират като висококвалифицирани научни специалисти в областта на хуманитарните науки, като преимущество в този процес ще има теологията. По този начин се създава нов профил в научната област, който тепърва трябва да бъде организиран както методологически, така и изследователски и кадрово. Към богословския профил трябва да добавим областите, свързани с крос-културалната клинична работа, интердисциплинарната клинична помощ, включваща не само различни медицински специалисти, но и социални работници, свещеници и др. Придобитите познания и комуникативни и организационни умения ще дадат на придобилите докторска степен в тази програма възможност за академична реализация като университетски преподаватели в областта на хуманитарните науки, като заемащи ръководни длъжности в разнородни институции и в неправителствени организации, както и да се реализират като научни специалисти в специализираните научни институти към БАН и др.

ГАЛЕРИЯ