Лого
Микробиология

Анотация на специалност:

Магистърската програма по специалността „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории” е от областта на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионалното направление 7.1. Медицина. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Магистър” е задочна форма с продължителност 3 семестъра. Обучението по новата специалност се осъществява съвместно от Медицински университет – Пловдив, Медицински Университет – София, Медицински университет – Плевен и Националния център по заразни и паразитни болести. Завършилите магистри по тази специалност придобиват професионална квалификация „Медико-биологична лабораторна диагностика”.

Целта на програмата е да подготви биолози като магистри за работа в диагностичните микробиологични, вирусологични, имунологични и паразитологични лаборатории на болнични и извънболнични заведения.

Приложимост и реализация след завършване:

Приложимост: Завършилите биолози в магистърска програма по специалност „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории” ще придобият реални умения за работа в диагностични микробиологични, вирусологични, имунологични и паразитологични лаборатории. Те ще могат да участват активно в работата и поддръжката на апаратурата и софтуерните програми, както и да участват във вътрешния и външен лабораторен контрол на качеството на лабораторната дейност. Завършилите обучението магистри-биолози ще могат и да организират заявките за реактиви и консумативи, да контролират качественото изпълнение на тестовете и да подпомагат лекаря в етапите преди и по време на интерпретацията на резултата.

Възможност за реализация след завършване: завършилите обучението по магистърската програма ще имат необходимата подготовка за бързо адаптиране и нужната квалификация за незабавно започване на работа в диагностични микробиологични, вирусологични, имунологични и паразитологични лаборатории на болнични и извънболнични заведения. Те ще са желани в диагностичните лаборатории и поради изискванията в медицинските стандарти по микробиология, имунология и вирусология същите да бъдат осигурени с биолози за постигане на най-високото ниво на компетентност.

Към кого е насочена специалността:

Програмата е насочена към завършили бакалавърска степен биолози. Тя е интердисциплинарна и е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания и имуномедиираните болести, които да се интегрират в сферата на диагностичната медицина и да подпомогнат лекарите-специалисти по отделните медицински специалности (микробиология, вирусология, медицинска паразитология и клинична имунология) в рутинната диагностична дейност, със значение за опазване на общественото здраве, както и развитие на биотехнологиите.

Предложение за форма на приемен изпит:

Входящ тест в контролирана среда и устно събеседване

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

Обучението по специалността „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории” се осъществява съвместно от водещи медицински организации в страната: Медицински университет – Пловдив, Медицински Университет – София, Медицински университет – Плевен и Националния център по заразни и паразитни болести.

В рамките на програмата ще бъдат представени тематични лекции и практически методи и умения по всички теми от програмата, които ще бъдат дигитализирани, както и цялото учебно съдържание по специалността.
Обучаващите се ще имат възможност да се запознаят с уникална съвременна лабораторна медицинска апаратура и да работят с едни от едни от най-изявените специалисти в различните области на програмата, които са утвърдени имена в микробиологията, вирусологията, медицинска паразитология и клиничната имунология с национално и международно признание.

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

В рамките на програмата за първи път ще бъдат разработени и въведени онлайн тематични курсове с модерно дигитално образователно съдържание по медицинска микробиология, вирусология, паразитология и лабораторна имунология.

Стратегическа цел е широкото сътрудничество между водещи висши учебни заведения и изследователски организации в областите на медицинските специалности микробиология, вирусология, паразитология, имунология и епидемиология.

Крайната цел на програмата е цялото учебно съдържание да бъде напълно дигитализирано и разположено в интернет пространство (облака) и да бъде постоянно достъпно за всички участници в програмата.

ЕКИП