Лого
Медицина психология, вяра

Анотация на специалност:

Докторска програма „Медицина, психология и вяра“ надгражда магистърските програми на МУ Пловдив и се явява тяхно естествено продължение. Обучението се основава на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“, Правилника за учебната дейност в ПУ „Паисий Хилендарски“ и други университетски правила.Докторската програма цели подготовката на висококвалифицирани научни кадри със задълбочени познания в областта на медицината, психологията и религията; формиране на изследователи и преподаватели, които да могат компетентно и надеждно да разрешават научноизследователски и образователни проблеми, свързани с човека и обществото. Програма „Медицина, психология и вяра“ се стреми към високо качество на обучението, в съответствие с националните и европейските стандарти. Учебното съдържание и заложените дейности позволяват широк избор за обучаваните докторанти и голям хронологически и териториален диапазон на изследвания. Целта на настоящата програма е за запълни една съществена празнина в третото ниво на обучение на българските лекари, да даде начало на каскада от процеси, свързани с образованието и здравните политики.Придобитата квалификация е в Ниво 8 на Националната квалификационна рамка (НКР) и в Ниво 8, трети цикъл, на Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО).Научното и кадровото обезпечаване на учебния процес се осигурява от преподавателския състав на катедра „Теология“ във ФИФ на ПУ и катедра по психиатрия и медицинска психология, катедра по фармакология и клинична фармакология, катедра по УНГ болести на МУ – Пловдив.

Приложимост и реализация след завършване:

Завършилите докторската програма „Медицина, психология и вяра“ получават образователна и научна степен „доктор“ по 7.1 Медицина и 2.4 Религия и теология. С придобитите специфични научни, теоретични и практически познания същите могат да се реализират като висококвалифицирани научни специалисти в областта на медицинските науки, в частност тези, свързани с психиатрията, медицинската и клиничната психология, крос-културалната клинична работа, интердисциплинарната клинична помощ, включваща не само различни медицински специалисти, но и психолози, социални работници, свещеници. Придобитите познания и комуникативни и организационни умения им дават възможност за академична реализация като университетски преподаватели в областта на медицинските науки и в частност в сферата на медицината; да заемат ръководни длъжности в разнородни институции, както и в неправителствени организации; да се реализират като научни специалисти в специализираните научни институти към БАН и др.
Завършилите докторантура по „Медицина, психология и вяра“ притежават умения за:

 • Провеждане на цялостна, холистична грижа за пациентите и техните семейства, близки, грижещите се за болните и т.н;
 • прилагане на съвременни терапевтични подходи за облекчаване на страданието на пациентите
 • сформиране на екипи в зависимост от индивидуалните нужди на всеки пациенти и семейство и работа в екип ;
 • използване на съвременните възможности на телеобразованието, електронната науки и телемедицината не само за провеждане на научни проучвания, но и за консултации, наблюдение и оказване на своевременна помощ и подкрепа на тези пациенти и техните близки;
 • откриване на проблеми, организиране и провеждане на научни проучвания;
 • съставяне на обосновани предложения за промяна в здравните политики в областта на медицината;
 • предоставяне на основани на доказателствата научна информация и знание за подобряване качеството на живот на пациентите и техните семейства в интерес на самите тях и обществото като цяло.

Завършилите докторантура по „Медицина, психология и вяра“ притежават следните ключови компетентности:

 • Да подобряват физическия комфорт по всички траектории на заболяванията на пациентите
 • Да умеят да отговарят на психологическите нужди на пациентите
 • Да умеят да отговарят на социалните нужди на пациентите
 • Да умеят да отговарят на духовните нужди на пациентите
 • Да умеят да представят ясно, на достъпен и разбираем език проблемите пред пациента, да прилагат подхода на „зрънцето истина“ във всеки разговор, да го окуражават при вземането на трудни решения, да прилагат щадящ „стъпка по стъпка“ подход при съобщаване на лоши новини
 • Да поддържат реалистични надежди и очаквания у пациента и неговите близки
 • Да отговарят на предизвикателствата при вземането на клинични и етични решения в медицинските грижи
 • Да практикуват цялостна координация на грижите и интердисциплинарна работа в екип всички структури в системата на здравеопазването, където се предлагат медицински грижи
 • Да усъвършенстват междуличностните и комуникативните умения, подходящи за медицински грижи, да осъзнават важността на съпричастието, състраданието, милосърдието при осъществяване им
 • Да имат високо самосъзнание и непрекъснато да развиват и усъвършенстват професионалните си умения

Защитилите ще имат възможност за продължаване на обучението в постдокторантски програми в областта на медицината, хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки, и други.

Към кого е насочена специалността:

 • В докторска програма „Медицина, психология и вяра“ могат да се обучават лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.
 • Програмата надгражда магистърските програми на МУ Пловдив и се явява тяхно естествено продължение

Предложение за форма на приемен изпит:

 •  Приемът се основава на резултатите от изпит по специалността – най-малко “Много добър” и по чужд език – най-малко “Добър”.

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

Предлаганата специалност позволява широк избор за обучаваните докторанти и голям хронологически и териториален диапазон на изследвания. С нея специализираната подготовка в областта на медицинските науки се надгражда с умения за крос-културалната клинична работа и интердисциплинарната клинична помощ, даващи възможност за реализация на обучаваните не само като медицински специалисти, но и като психолози, социални работници, свещеници.

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

Настоящата програма е предназначена да запълни съществена празнина в третото ниво на обучение на българските лекари. Тя предлага обучение, подготвящо специалисти, които ще могат да провеждат цялостна, холистична грижа за пациентите и техните семейства, близки, грижещите се за болните и т.н., както и да използват на съвременните възможности на телеобразованието, електронната науки и телемедицината не само за провеждане на научни проучвания, но и за консултации, наблюдение и оказване на своевременна помощ и подкрепа.
Програмата обезпечава подготовка на специалисти, които да се справят с цялостна координация на грижите и интердисциплинарна работа в екип с всички структури в системата на здравеопазването, където се предлагат медицински грижи. Докторската програма „Медицина психология и вяра“ се предлага за пръв път в България на български и английски език. Има интердисциплинарен характер съобразен с най-новите световни тенденции в образованието.
Докторската програма „Медицина психология и вяра“ предлага един изцяло нов и иновативен подход като разглежда цялостно човешкото същество изучава от една страна физиологичните характеристики и заболявания, и от друга духовните потребности и показателите за здравно състояние общо и при различни групи от населението, които биха допринесли за подобряване на качеството на живот. Тя разглежда здравето на индивидуално, на популационно, на обществено ниво.

ЕКИП

МУ-Пловдив

МУ-Пловдив

МУ-Пловдив

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“