Лого
Кариерни събития

СПЕЦИАЛНОСТ „СПОРТНА ФИЗИОЛОГИЯ, СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ И СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ“,

съвместна магистърска програма на Медицински университет – Пловдив, в партньорство с Национална спортна академия, Демократичен университет на Тракия, Гърция и Университетска болница по ортопедична хирургия и травматология, Франция по  проект „Омниа“, BG05M2OP001-2.016-0007, ОП НОИР, процедура „Модернизация на висшите училища“

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. „Медицина“

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Форма на обучение: редовна

Продължителност на обучението: 2 семестъра

Език на преподаване: български

Планиран прием: 20 студенти (5 бройки държавна поръчка)

Партньори: Медицински университет – Пловдив, Национална спортна академия, Демократичен университет на Тракия, Гърция и Университетска болница по ортопедична хирургия и травматология, Франция

Информация за програмата:

Магистърската програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и спортни мероприятия, както и за медицинското обезпечаване на хора, поставени при екстремни условия на окръжаващата среда, на професионалните и аматьорски спортни клубове, вкл. и на университетския спорт.

Възможност за реализация след завършване:

След успешното завършване на обучението си, магистрите по Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология биха могли да продължат обучението си в образователна и научна степен “Доктор”, при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти в страната и чужбина; Да се реализират като висококвалифицирани преподаватели по Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология; Да работят във висши учебни заведения, спортно-медицински центрове и кабинети, към спортни клубове и отбори в страната и чужбина.

Такси:

  1. Такса за обработка на документите на кандидат студентите: 70 лева еднократна такса.
  2. Такса за платено обучение за академичната 2023г./2024г за един семестър: 2583,50 лв.
  3. Такса за обучение за академичната 2023г./2024г за един семестър за кандидат-студенти държавна поръчка: 600 лв.

Форма на приемен изпит: устен изпит с комисия, назначена от Ректора на МУ-Пловдив.

Балообразуване: балът се образува от сбора на средна оценка от курса на обучение по диплома и оценката от приемния изпит.

Документи за  прием: диплома за завършено висше образование със степен магистър  в направление „Медицина“.

Кандидатстване (онлайн): 15.06.2023 – 28.07.2023 г.              

Изпит,  проверка и оценяване: 01.09.2023 – 08.09.2023 г.

Класиране: 12.09.2023 г.

Записване на класираните студенти: 15.09.2023 – 21.09.2023 г.

Начало на учебната година: 02.10.2023 г.

За допълнителна информация: Учебен отдел на МУ-Пловдив, бул. Васил Априлов №15А (Кабинет 29, Етаж 2, Студентски информационен център, Медицински факултет)

Лице за контакт: Елена Ангелова, инспектор на магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“

e-mail: elena.angelova@mu-plovdiv.bg

Телефон: 032/ 200 549

Галерия