Лого
Кариерни събития

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ“

съвместна магистърска програма на Медицински университет – Пловдив в партньорство с Медицински Университет – София, Медицински университет – Плевен и Националния център по заразни и паразитни болести – София, по проект „Омниа“,  BG05M2OP001-2.016-0007, ОП НОИР,  процедура „Модернизация на висшите училища“

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. „Медицина“

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Форма на обучение: задочна

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Език на преподаване: български

Планиран прием: 20 студента

Партньори: Медицински Университет – София, Медицински университет – Плевен и Националния център по заразни и паразитни болести – София.

Информация за програмата:

Интердисциплинарна магистърската програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“ е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания и имуномедиираните болести, които да се интегрират в сферата на диагностичната медицина и да подпомогнат лекарите-специалисти по отделните медицински специалности (микробиология, вирусология, медицинска паразитология и клинична имунология) в рутинната диагностична дейност, със значение за опазване на общественото здраве, както и развитие на  биотехнологиите.

Обучаващите се ще имат възможност да се запознаят с уникална съвременна лабораторна медицинска апаратура и да работят  с едни от  едни от най-изявените специалисти в различните области на програмата, които са утвърдени имена в микробиологията, вирусологията, медицинска паразитология и клиничната имунология с национално и международно признание.

Възможност за реализация след завършване: завършилите обучението по магистърската програма ще имат необходимата подготовка за бързо адаптиране и нужната квалификация за незабавно започване на работа в диагностични микробиологични, вирусологични, имунологични и паразитологични лаборатории на болнични и извънболнични заведения. Те ще са желани в диагностичните лаборатории и поради изискванията в медицинските стандарти по микробиология, имунология и вирусология същите да бъдат осигурени с биолози за постигане на най-високото ниво на компетентност.

Такси за обучение:

  1. Такса за обработка на документите на кандидат-студентите: 70 лева еднократна такса.
  2. Такса за обучение държавна поръчка за кандидат-студенти бакалаври и магистри (завършили платена поръчка) за академичната 2023 г./2024 г. за един семестър: 600 лв.
  3. Такса за платено обучение за магистри (завършили държавна поръчка) за академичната 2023 г./2024 г за един семестър: 1261 лв.

Изисквания за прием към кандидат-студентите: Приемат се за обучение биолози, завършили бакалавърска/магистърска степен

Форма на приемен изпит: Устен изпит под формата на събеседване

Форма на кандидат-студентски изпит: устен изпит по конспект

Бало-образуване: удвоена оценка от устния изпит + средна оценка от дипломата (т.е. максимален бал = 18)

Документи за прием: диплома за завършено висше образование с приложение на оценките от следването в изискваните професионални направления и специалности; както и автобиография (CV) в европейски формат.

Кандидатстване (онлайн): 24.04.2023 – 16.05.2023 г.              

Изпит: 19.05.2023 г.

Класиране: 26.05.2023 г.

Записване на класираните студенти: 26.05.2023 – 31.05.2023 г

Начало на учебната година: 01.06.2023 г.

За допълнителна информация: Учебен отдел на МУ-Пловдив, бул. Васил Априлов №15А (Кабинет 29, Етаж 2, Студентски информационен център, Медицински факултет)

Лице за контакт: Елена Ангелова, инспектор на магистърска програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“

e-mail: elena.angelova@mu-plovdiv.bg

Телефон: 032/ 200 549

Галерия