Лого
Кариерни събития

Специалност „ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА“

Съвместна магистърска програма на Медицински университет – Пловдив

и Институт по молекулярна биология –  БАН, в рамките на проект „Омниа“,

BG05M2OP001-2.016-0007, ОП НОИР, процедура „Модернизация на висшите училища“

 

 

Област на висше образование: професионално направление 7.3 Фармация, Фармацевтичен факултет при Медицински университет – Пловдив, Институт по молекулярна биология – БАН, професионално направление 4.3 Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Форма на обучение: задочна

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Език на преподаване: български

Планиран прием: 15 магистри

Партньори: „Медицински университет – Пловдив“, „Институт по молекулярна биология – БАН“

Планирано начало:  летен семестър на 2024 г.

Дипломиране: 2026 г.

Изисквания към кандидат-студентите: придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по професионални направления 7.1 Медицина, 7.2 Дентална медицина и 7.3 Фармация, и в област на висше образование 4. Природни науки (молекулярна/клетъчна биология, генетика, биохимия, физикохимия, медицинска химия, медицинска физика, биофизика, биотехнология, компютърна химия или сходни)

Форма на кандидатстване: събеседване и подаване документи

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Копие на диплома за висше образование от магистърска степен в някое от гореописаните професионални направления + приложение (оригинал се представя за сверяване)
  2. Уверение за завършена магистърска степен в някое от гореописаните професионални направления с попълнен успех (при неиздадена диплома)
  3. Диплома за средно образование – копие;
  4. Снимки 3 броя, размер 3.5/4.5 см

Кандидатстване (онлайн): от 21.02.2024 г. до 29.02.2024 г.

Изпит,  проверка и оценяване: 05.03.2024 г.

Класиране: 08.03.2024 г.

Такса за обработка на документите на кандидат студентите: 70 лева еднократна такса.

 

Такса за обучение за един семестър: предстои да бъде обявена (моля, следете сайта за повече информация)

 

Кратка информация за програмата: Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Специалист по фармацевтични иновации” и могат да работят като специалисти в областта на иновативните лекарства в университети и научноизследователски институти, във фармацевтичната или биотехнологичната индустрия или при разработването на лекарствени политики в науката и здравеопазването.

Завършилите тази магистърска програма ще придобият знания, умения и компетенции за:

  • провеждане, оптимизиране и рационализиране на конвенционални и неконвенционални експерименти;
  • разработване на оригинална изследователска теза, насочена към биологично активни съединения и лекарство-доставящи системи;
  • извършване на структурен и композиционен анализ;
  • оценяване на стабилността, ефективността и безопасността на фармацевтичните продукти;
  • познаване на правилата за добра практика и регулаторните изисквания във фармацевтичната индустрия, основните правила за маркетинг и ефективна комуникация в съответната област.

 

Възможност за реализация след завършване:

Фармацевтичната индустрия изпитва непрекъснато и нарастващо търсене на висококвалифицирани служители, притежаващи знания и умения, обхващащи целия процес на разработване на лекарства. Завършилите програмата ще бъдат добре подготвени да посрещнат бъдещите предизвикателства в международна мултидисциплинарна фармацевтична среда. Тази програма подготвя студентите за работа в областта на иновативните лекарства в университети и научноизследователски институти, във фармацевтичната или биотехнологичната индустрия или при разработването на лекарствени политики в науката и здравеопазването. Завършилите успешно магистърската програма по „Иновативни лекарства“ могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „Доктор” в областта на медицинските или природни науки при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти в страната и във висши училища в чужбина, съобразно съответната нормативна уредба.

 

За допълнителна информация: Доц. Бисера Пиличева (МУП) – координатор на магистратурата; контакт: Bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg или „Учебен отдел“ на МУ-Пловдив, бул. Васил Априлов №15А (Кабинет 29, Етаж 2, Студентски информационен център, Медицински факултет)

ГАЛЕРИЯ