Лого
Кариерни събития

СПЕЦИАЛНОСТ „ДИЕТЕТИКА“

съвместна магистърска програма на Медицински университет – Пловдив и на Университет за хранителни технологии – Пловдив в рамките на проект „Омниа“, BG05M2OP001-2.016-0007, ОП НОИР, процедура „Модернизация на висшите училища“

Област на висше образование: професионално направление 5.11. Биотехнологии от област Висше образование 5. Технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър

Форма на обучение: редовна

Продължителност на обучението: 4 семестъра

Език на преподаване: български

Планиран прием: 25 студента

Партньори: Университет за хранителни технологии – Пловдив, Медицински университет – Пловдив

Информация за програмата:

Програма „Диететика“ е нова магистърска програма с мултидисциплинарен характер и отразява връзките между храните, храненето, здравето и болестите. Изучават се храните, нутриентният им състав, контролът на качеството им, хранителният прием, взаимодействията помежду им, включително и с биологичните и социални фактори на околната среда. Основна насока е превенция на болестите и поддържане на добро здраве, както на индивидуално, така и на популационно ниво.

Обучението по специалността ще даде възможност за придобиване на необходимите специфични професионални умения, даващи възможност за самостоятелна работа и изпълнение на различни дейности, като организиране на здравословно, лечебно хранене; съставяне и регулиране на хранителни режими в зависимост от специфичните изисквания на определени популационни групи; осъществяване на контрол върху качеството и безопасността на суровините, материалите и готовите храни; разработване на препоръки за хранене според специфичните изисквания на отделни рискови групи от населението за превенция на болести, разработване на хранителни режими в подкрепа на лечебния процес; работа в областта на хранителната политика и функции по осъществяване на научно-практическа и консултативна дейност в областта на храненето и диететиката.

Възможност за реализация след завършване:

Завършилите магистри могат да се реализират като: – консултанти по хранене в организации, фитнес, СПА, Уелнес и естетични центрове относно режими и диети, разработване на рецептури и приготвяне на храни с цел максимизиране на ползите и намаляване на потенциалните рискове за здравето; – специалисти по хранене в диагностично-консултативни центрове, спортни центрове, центрове за оптимизиране на теглото, профилакториуми, санаториуми и клиники; в научни лаборатории/институции, иновационни центрове и лаборатории по храни и хранене; – консултанти по хранене в търговски и фармацевтични фирми/вериги за храни, напитки и/или хранителни добавки; – участници в екипи по разработване на планове и стратегии, свързани с хранителната политика; – диетолози в лечебни заведения и центрове за рехабилитация и продължаващо лечение, в учебни, производствени и болнични столове, детски градини и ясли, спортни школи, уелнес и фитнес центрове, старчески домове и санаториуми ; -ръководители в научноизследователски колективи и центрове и да осъществяват научна и учебно–преподавателска дейност.

Такси за обучение:

  1. Такса за обработка на документите на кандидат-студентите: 60 лв.
  2. Такса за обучение за един семестър: 1232 лв. платено обучение

Изисквания към кандидат-студентите: Да имат придобито висше образование в бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните области на висше образование и професионални направления:

  • 3 Биологически науки (Биология, Екология, Биология и химия, Молекулярна биология, Биоинформатика)
  • Технически науки: 5.11. Биотехнологии и 5.12. Хранителни технологии
  • Здравеопазване и спорт: 7.1. Медицина, 7.2. Дентална медицина, 7.4. Обществено здраве

Форма на приемен изпит: устен изпит под формата на събеседване

Документи за прием: Диплома за завършено висше образование с приложение на оценките от следването в изискваните професионални направления и специалности; автобиография (CV) в европейски формат.

Подаване на документи: 11.09.2023 – 28.09.2023 г.              

Изпит,  проверка и оценяване: 29.09.2023 – 02.10.2023 г.

Класиране: 03.10.2023 г.

Записване на класираните студенти: 04.10.2023 – 06.10.2023 г.

Начало на учебната година: 09.10.2023 г.

За допълнителна информация: Учебен отдел на УХТ-Пловдив, бул. „Марица“ № 26.

Лице за контакт: Галина Пантелеева, тел.: 032/643 637, e-mail:  edu@uft.bg

Галерия