Лого
Кариерни събития

СПЕЦИАЛНОСТ „БИОСТАТИСТИКА“

съвместна магистърска програма на Медицински университет – Пловдив
и  на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в рамките на проект „Омниа“,
BG05M2OP001-2.016-0007, ОП НОИР, процедура „Модернизация на висшите училища“

 

 

Област на висше образование: професионално направление 4.5. Математика, 4. Природни науки, математика и информатика към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Форма на обучение: задочна

Продължителност на обучението: 4 семестъра

Език на преподаване: български

Планиран прием: 10 студента

Партньори: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ , Медицински университет – Пловдив

Информация за програмата:

Целта на магистратурата е да обучи висококвалифицирани специалисти по биостатистика (биометрия). Студентите усвояват съвременни аспекти на теорията по специалността, както и практически умения за провеждане на съответни статистически проучвания. Програмата е интердисциплинарна и е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти по биостатистика, които да се интегрират в екипи за моделиране и анализиране на процеси и явления в областта на природните науки за живи системи и медицината. Фокусът на програмата е насочен към съвременните предизвикателства при анализа на данни, получени от медицински, биологични и други подобни изследвания.

Завършилите тази магистратура ще притежават следните компетентности: логическо мислене и моделиране на реални явления и процеси; извличане на значима информация от статистически данни; обработка и анализ на статистически данни; интерпретиране на резултатите от статистически анализи; статистическо прогнозиране на базата на анализите на данни.

Учебното съдържание е блоково структурирано в семестри и се състои от 23 задължителни и 3 избираеми дисциплини (от 6 предложени), като обучението завършва с полагане на държавен изпит.

Възможност за реализация след завършване: Дипломираните магистри по „Биостатистика“ притежават необходимите знания, умения и компетентности за успешна професионална реализация в своята област и имат широк спектър възможности за кариерна реализация, например като специалисти в: научноизследователски организации; университетски изследователски групи; здравни заведения; фармацевтични компании; регионални и държавни организации в областта на здравеопазването.

Такси за обучение:

  1. Такса за обработка на документите на кандидат-студентите: 40 лв.
  2. Такса за обучение за един семестър: 750 лв.

Изисквания към кандидат-студентите: Да имат придобито висше образование с бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните области на висше образование и професионални направления:

  • Природни науки, математика и информатика: 4.1. Физически науки; 4.2. Химически науки; 4.3. Биологически науки; 4.4. Науки за земята; 4.5. Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Здравеопазване и спорт: 7.1. Медицина; 7.2. Стоматология; 7.3. Фармация; 7.4. Обществено здраве; 7.5. Здравни грижи;

Форма на приемане: подаване на документи

Кандидатстване и записване: от 11.09.2023 г. до 13.10.2023 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“ 236 (Нова сграда на ПУ), ФМИ, стая 339.

Документи за прием:

  1. Копие на диплома за висше образование + приложение (оригинал се представя за сверяване)
    Уверение за завършено висше образование с попълнен успех (при неиздадена диплома)
  2. Диплома за средно образование – копие;
  3. Снимки 3 броя, размер 3.5/4.5 см

Комплект документи се закупува от книжарницата в Нова сграда на ПУ “Паисий Хилендарски“.
Записването се извършва в каб. 339 с попълнени документи. Получава се факултетен номер, с който се заплаща една семестриална такса (750 лв.) и кандидат-студентска такса (40 лв.).

Начало на учебната година: 14.10.2023 г. (график на часовете: съботно-неделен)

За допълнителна информация: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика и информатика, бул. „България“ №236,  стая 339

Лице за контакт: проф. дмн Манчо Манев (ПУ, МУ) – координатор на магистратурата

e-mail: mmanev@uni-plovdiv.bg; mancho.manev@mu-plovdiv.bg

Галерия