Лого
Кариерни събития

Специалност

 „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес“

Съвместна магистърска програма на „Медицински университет – Пловдив“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в рамките на проект „Омниа“,

BG05M2OP001-2.016-0007, ОП НОИР, процедура „Модернизация на висшите училища“

 

 

Област на висше образование: професионално направление 7.3 Фармация, Фармацевтичен факултет на „Медицински университет – Пловдив“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Форма на обучение: задочна

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Език на преподаване: български

Планиран прием: 20 магистри

Партньори: „Медицински университет – Пловдив“, „Пловдивски университет – Паисий Хилендарски“

Планирано начало: летен семестър на 2024 г.

Дипломиране: 2025 г.

Изисквания към кандидат-студентите: придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ от професионални направления 7.1 Медицина, 7.2 Дентална медицина и 7.3 Фармация, и в област на висше образование 4. Природни науки (молекулярна/клетъчна биология, генетика, биохимия, физикохимия, медицинска химия, медицинска физика, биофизика, биотехнология, компютърна химия или сходни)

Форма на кандидатстване: събеседване и подаване документи:

  1. Копие на диплома за висше образование магистърска степен в някое от гореописаните професионални направления + приложение (оригинал се представя за сверяване)
  2. Уверение за завършена магистърска степен в някое от гореописаните професионални направления с попълнен успех (при неиздадена диплома)
  3. Диплома за средно образование – копие;
  4. Снимки 3 броя, размер 3.5/4.5 см

Кандидатстване (онлайн): от 21.02.2024 г. до 29.02.2024 г.             

Изпит,  проверка и оценяване: 05.03.2024 г.

Класиране: 08.03.2024 г.

Такса за обработка на документите на кандидат студентите: 70 лева еднократна такса.

 

Такса за обучение за един семестър: предстои да бъде обявена (моля, следете сайта за повече информация)

Кратка информация за програмата: Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Специалист по фармацевтични иновации” и могат да работят като специалисти в областта на иновативните лекарства в университети и научноизследователски институти, във фармацевтичната или биотехнологичната индустрия или при разработването на лекарствени политики в науката и здравеопазването.

Възможност за реализация след завършване: Фармацевтичната индустрия изпитва непрекъснато и нарастващо търсене на висококвалифицирани служители, притежаващи знания и умения, обхващащи целия процес на разработване на лекарства. Завършилите програмата ще бъдат добре подготвени да посрещнат бъдещите предизвикателства в международна мултидисциплинарна фармацевтична среда. Тази програма подготвя студентите за работа в областта на иновативните лекарства в университети и научноизследователски институти, във фармацевтичната или биотехнологичната индустрия или при разработването на лекарствени политики в науката и здравеопазването. Завършилите успешно магистърската програма по „Иновативни лекарства“ могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „Доктор” в областта на медицинските или природни науки при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти в страната и във висши училища в чужбина, съобразно съответната нормативна уредба.

За допълнителна информация: Доц. Бисера Пиличева (МУП) – координатор на магистратурата; контакт: Bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg или „Учебен отдел“ на МУ-Пловдив, бул. Васил Априлов №15А (Кабинет 29, Етаж 2, Студентски информационен център, Медицински факултет)

ГАЛЕРИЯ