Лого
Иновативни лекарства

Анотация на специалност:

Обучението по специалността „Иновативни лекарства“ има за цел да предостави богати познания и практически опит в областта на фармацевтичните науки и изследванията на лекарства въз основа на интердисциплинарен подход и да подготви конкурентоспособни специалисти за провеждане на висококачествена научноизследователска дейност.
Обучението по специалността се осъществява в задочна форма и е с продължителност една и половина учебни години (три семестъра теоретична и практическа подготовка, и учебна практика). За специалността могат да кандидатстват завършилите висше образование (ОКС Магистър) по фармация, медицина и дентална медицина, както и придобилите ОКС Бакалавър или Магистър по природни науки.

Приложимост и реализация след завършване:

Успешно завършилите студенти придобиват квалификация „Мениджър на иновациите” за  работа в различни области на икономиката и публичната сфера.

Магистърската програма подготвя специалисти със следната квалификация:

  • Предприемачи/експерти по управление на иновациите и приложните изследвания в  малки фирми и корпорации във фармацията и сродни сектори като парфюмерия и  козметика, в университетите и държавните изследователски центрове и др. ? Специалисти за работа в отделите по стратегическо планиране, развойна дейност и  иновации, маркетинг и др.
  • Експерти и мениджъри в офиси за технологичен трансфер, иновационни инкубатори,  технологични центрове, индустриални паркове и др.
  • Консултанти във финансово-кредитни институции по оценка на иновационни проекти. ? Експерти по изготвяне и управление на проекти по общински, национални и  европейски програми в областта на изследванията, иновациите и повишаване на  конкурентноспособността.

Към кого е насочена специалността:

Магистърската програма е предназначена за следните групи потенциални кандидат-студенти:

  • за дипломирани специалисти с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в професионални направления от област 7. Здравеопазване и спорт като 7.1. Медицина, 7.2. Стоматология, 7.3. Фармация, 7.5. Здравни грижи;
  • за дипломирани специалисти от ОКС „Професионален бакалавър“ по специалностите „Инструктор диетично хранене“; „Помощник фармацевт”, „Медицинска козметика”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве” и от други специалности, изучавани в медицински колеж;-
  • за дипломирани специалисти от ОКС „Бакалавър“, професионално направление „Хранителни технологии“ и „Биотехнологии“.

Предложение за форма на приемен изпит:

Писмен изпит и събеседване.

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

Главната цел на съвместната магистърската програма е да обучава компетентни висококвалифицирани  специалисти и да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България  от професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към икономическите и  управленските аспекти на лекарствоснабдяването. Специфичното съчетание от знания и  умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор и  здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти да бъдат част от  интердисциплинарни екипи на различни управленски равнища.