Лого
Иновации

Анотация на специалност:

Магистърската програма по специалността „Иновации и предприемачество във  фармацевтичния бизнес” е от област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по  професионално направление 7.3 Фармация. Обучението по специалността за образователно квалификационна степен „Магистър” е в задочна форма с продължителност 3 семестъра.  Обучението по специалността „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес“ се  осъществява съвместно от Медицински университет – Пловдив, Фармацевтичен факултет и Факултет по Обществено здраве, и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Приложимост и реализация след завършване:

Обучението се извършва по утвърдени учебен план и програми при отлични материални условия от висококвалифицирани преподаватели в областите на учебните дисциплини. Обучението се осъществява съвместно от Медицински университет – Пловдив, Фармацевтичен факултет и Факултет по Обществено здраве, и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Подготвяните магистри притежават задълбочени знания за прилагане на съвременните науки и технологии при създаването на фармацевтични продукти и услуги и тяхната пазарна реализация. В хода на обучението те придобиват практически знания и умения по предприемачество и овладяват съответните инструменти за управление на икономическите, финансови, маркетингови и правни аспекти на иновационната дейност в фармацията. Това ще им позволи успешна реализация при стартиране на собствен бизнес или като експерти и консултанти по управление на иновационни проекти в малки и средни фармацевтични фирми или в корпоративна среда – в големи фармацевтични компании и аптечни вериги, държавни агенции и институции, други публични организации, а също и в сродни индустриални отрасли (ветеринарно производство, парфюмерия и козметика и др.).

Към кого е насочена специалността:

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма и е с продължителност една и половина учебни години (три семестъра теоретична и практическа подготовка, и учебна практика). За специалността могат да кандидатстват завършилите висше образование (ОКС Бакалавър или Магистър) от професионални направления фармация, медицина, дентална медицина, здравни грижи, биология, химия, биотехнологии, икономика, администрация и управление, право и др., чиято професионална реализация е свързана с фармацевтичния сектор.
Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Мениджър на иновациите” и притежават необходимите знания, умения и компетенции за успешна професионална реализация във фармацевтичния сектор, регулаторни и здравни институции, за провеждане на проучвания, фокусирани върху проблеми в областта на лекарствената безопасност.

Предложение за форма на приемен изпит:

Писмен изпит и събеседване.

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

Обучението по специалността „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес“ има за цел да подготвя компетентни висококвалифицирани специалисти и да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към икономическите и управленските аспекти на лекарствоснабдяването.
Подготвяните магистри ще притежават задълбочени знания за прилагане на съвременните  науки и технологии при създаването на фармацевтични продукти и услуги и тяхната пазарна  реализация. В хода на обучението те придобиват практически знания и умения по  предприемачество и овладяват съответните инструменти за управление на икономическите,  финансови, маркетингови и правни аспекти на иновационната дейност в фармацията. Това ще  им позволи успешна реализация при стартиране на собствен бизнес в избрана от тях област  (start-up фирми) или като експерти и консултанти по управление на иновационни проекти в  съществуващи малки и средни фармацевтични фирми или в корпоративна среда – в големи  фармацевтични компании и аптечни вериги, държавни агенции и институции, други публични  организации.
В съответствие с мисията на партниращите си университети за развитие на  образователния, научния, културния и икономическия потенциал на България в интерес и полза  на хората и обществото и за предлагането на достъпно, специализирано, интердисциплинарно  качествено обучение на европейско равнище, магистърската програма дава знания за  съвременната фармацевтична технология, икономическите и социално-правни аспекти на иновационния процес във фармацията и сродните индустриални области като ключов сектор на  модерната икономика. Тя е разработена в съответствие с най-новите постижения на  фармацевтичната наука и практика, социалните изследвания на науката и технологиите (STS) и  икономиката на техническата промяна като утвърдени академични дисциплини, преподавани в  десетки западни университети. Акцентира се на органичната връзка между предприемаческата  активност и иновациите във фармацията, която се проявява в специфични институционални форми.
Програмата е изготвена по изискванията на Европейската система за трансфер на кредити  (ECTS) и позволява трансфер на кредити от други специалности и ВУЗ-ове. Успешно  завършилите студенти придобиват квалификация „Мениджър на иновациите” за работа в  различни области на икономиката и публичната сфера.
Програмата дава възможност на студентите да участват в изследователски проекти по  време на обучението си. Наред с достъп до информационните ресурси на университета,  обучаващите се студенти ползват специализирани научни фондове и бази данни на  партниращите се университети.