Лого
Гериатрична медицина

Анотация на специалност:

Докторската програма по специалността „ГЕРИАТРИЧНА МЕДИЦИНА” е от областта на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионалното направление 7.1. МЕДИЦИНА. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Магистър” има редовна форма с продължителност 1 година. Обучението по специалността „ГЕРИАТРИЧНА МЕДИЦИНА“ се осъществява съвместно от Медицински университет -Пловдив, Тракийски Университет- Стара Загора и МУ-Плевен. Завършилите лекари придобиват научна и образователна степен „ДОКТОР“ по „Гериатрична медицина”.
Докторската програма за обучение на лекари по „Гериатрична медицина” се предлага за пръв път в Медицински Университет – Пловдив на български и английски език.
Европейските граждани, респ. българите живеят все по-дълго. Средната продължителност на живота в България постепенно и непрекъснато се увеличава. Съществен принос в този процес има по-здравословния начин на живот и подобрените медицински и хигиенни грижи. Това се отразява и на възрастовата структура на населението, като се увеличава средната възраст и нараства броя на старите хора. Според някои общи прогнози се очаква почти трикратното им увеличение до 2050 г, респ. ще се увеличи и броят на уязвимите, немощни стари хора. Бързото стареене на обществото изисква предприемането на изпреварващи мерки и готовност за справяне с проблемите на стареещото население. Основна роля в стратегиите за справяне на обществото заема обучението на лекари и други здравни и немедицински специалисти по проблемите на гериатрията и геронтологията и осигуряването на медицински/клинични, научни и обществени ресурси и политики.

Приложимост и реализация след завършване:

Завършилите магистри по “гериатрична медицина” притежават необходимите знания, умения и компетенции за успешна професионална реализация в областта на грижите за стареещите уязвими пациенти при спазване на високите медицински стандарти в тази област, за провеждане на научно-изследователска работа в областта на медицинските и немедицинските аспекти на гериатричната медицина и в разработването и въвееждането на здравни политики в тази област, а именно:

  • университети
  • болници
  • домове за стари хора
  • хосписи
  • обща практика
  • консултативни центрове
  • изследователски институти и групи;
  • медицински компании
  • регионални, национални и международни правителствени и неправителствени организации, са ангажирани с проблемите на гериатричните пациенти
  • регионални, национални и международни правителствени и неправителствени организации, които определят публичните политики в областта на здравеопазването.

Към кого е насочена специалността:

Настоящата програма е насочена към лекари, които да провеждат научни изследвания в областта на гериатричната медицина, за да може да отворим врата към бъдещето – постигане на дълбоко разбиране на тези проблеми и предлагане на медицински и немедицински, вкл управленски и здравни политики чрез медицина, основана на доказателствата възм.

Предложение за форма на приемен изпит:

В докторската програма по „Гериатрична медицина” се приемат лекари със или без придобита специалност от страната и чужбина. Предвижда се писмена форма на приемен изпит и/или събеседване върху предварително представен конспект от въпроси за подготовка.

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

Програмата е иновативна само по себе си, тъй като за първи път в България предлага изграждането на комплекс от специализирани теоретични знания в областта на гериатрията и геронтологията като физиологично и патологично стареене, особености на мултиморбидитета в старческата възраст; особености на протичането на заболяванията; най-честа патология и съвременни терапевтични стратегии; геронтопсихология и психиатрия; особености на физиотерапията и рехабилитацията в старческата възраст, хранене; особености на фармакокинетиката, фармакодинамиката и фармакотерапия при гериатрични пациенти, протезиране, домашни грижи и др.

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента: Докторската програма за обучение на лекари по „Гериатрична медицина” се предлага за първи път в България. Тя засяга една от бъдещите глобални тенденции, обхващащи бързото стареене на обществото, като това изисква предприемането на изпреварващи мерки и готовност за справяне със съответните специфични проблеми. Основна роля в стратегиите за справяне на обществото заема обучението на лекари и други здравни и немедицински специалисти по проблемите на гериатрията и геронтологията и осигуряването на медицински/клинични, научни и обществени ресурси и политики.
В този смисъл докторската програма по „Гериатрична медицина” се създава с цел подготовка на висококвалифицирани кадри, които да бъдат адекватни на настоящите и бъдещи предизвикателства в здравеопазването.