Лого
Диететика

Анотация на специалност:

Специалността „Диететика“е нова магистърска програма, обучението на която се осъществява съвместно от Медицински университет – Пловдив и Университета по хранителни технологии.
Магистърската програма е с мултидисциплинарен характер и отразява връзките между храните, храненето, здравето и болестите. Изучават се храните, нутриентният им състав, контролът на качеството им, хранителният прием, взаимодействията помежду им, включително и с биологичните и социални фактори на околната среда. Основна насока е превенция на болестите и под-държане на добро здраве, както на индивидуално, така и на популационно ниво.
Обучението по специалността „Диететика“ (ОКС „Магистър“) е в редовна и задочна форма с продължителност две години (4 семестъра) и с прием от учебната 2022/2023г. Изисквания за кандидатстване: успех от дипломата минимум добър (4) и събеседване.
Учебният план включва изискваните от ЗВО (чл. 41(1)) задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини и практическа подготовка. Обучението завършва с преддипломен стаж и държавен изпит.

Приложимост и реализация след завършване:

Завършилите магистри могат да се реализират като:

  • консултанти по хранене в организации, фитнес, СПА, Уелнес и естетични центрове относно режими и диети, разработване на рецептури и приготвяне на храни с цел максимизиране на ползите и намаляване на потенциалните рискове за здравето;
  • специалисти по хранене в диагностично-консултативни центрове, спортни центрове, центрове за оптимизиране на теглото, профилакториуми, санаториуми и клиники; в научни лаборатории/институции, иновационни центрове и лаборатории по храни и хранене;
  • консултанти по хранене в търговски и фармацевтични фирми/вериги за храни, напитки и/или хранителни добавки;
  • участници в екипи по разработване на планове и стратегии, свързани с хранителната политика;
  • диетолози в лечебни заведения и центрове за рехабилитация и продължаващо лечение, в учебни, производствени и болнични столове, детски градини и ясли, спортни школи, Уелнес и фитнес центрове, старчески домове, санаториуми и др.;
  • ръководители в научноизследователски колективи и центрове и да осъществяват научна и учебно–преподавателска дейност.

Към кого е насочена специалността:

Магистърската програма е предназначена за следните групи потенциални кандидат-студенти:

  • за дипломирани специалисти с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в професионални направления от област 7. Здравеопазване и спорт като 7.1. Медицина, 7.2. Стоматология, 7.3. Фармация, 7.5. Здравни грижи;
  • за дипломирани специалисти от ОКС „Професионален бакалавър“ по специалностите „Инструктор диетично хранене“; „Помощник фармацевт”, „Медицинска козметика”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве” и от други специалности, изучавани в медицински колеж;-
  • за дипломирани специалисти от ОКС „Бакалавър“, професионално направление „Хранителни технологии“ и „Биотехнологии“.

Предложение за форма на приемен изпит:

Изисквания за кандидатстване: успех от дипломата минимум добър (4) и събеседване.

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

ЕКИП

Преподавател -УХТ

Преподавател -УХТ

Преподавател -УХТ

Преподавател -МУП

Преподавател -МУП

Преподавател -МУП

Преподавател -МУП

Преподавател -МУП

Преподавател -МУП

Преподавател -МУП

Преподавател -МУП