Лого
Биостатистика

Биостатистика

Анотация на специалност:

Целта на магистърската програма по „Биостатистика“ е запознаване на студентите със съвременните аспекти на биостатистиката и осигуряване на задълбочени знания за биостатистически иновативни научни методи, алгоритми и системи, както и на практически умения за провеждане на биомедицински и здравни проучвания. Програмата е интердисциплинарна и е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на биостатистиката, които да се интегрират в сферата на медицинските проучвания, в организации, които определят публичната политика в областта на общественото здраве, както и в сферата на биотехнологиите и биоинформатиката. Фокусът на програмата е насочен към съвременните предизвикателства при анализа на големи бази от данни. В практическите занятия студентите придобиват знания и умения за използване на базов статистически софтуер и неговото приложение при клинични, епидемиологични, популационно базирани и други проучвания. Обучението е профилирано и с необходимите познания за клиничния процес на разработване на лекарства, стандарти и регулаторни изисквания при клинични изпитвания , насоки за добра клинична практика и др.

Приложимост и реализация след завършване:

Завършилите студенти по специалността “Биостатистика” притежават необходимите знания, умения и компетенции за успешна професионална реализация в областта на биостатистиката за провеждане на изследвания, фокусирани върху проблеми в областта на общественото здраве и медицината и намират кариерна реализация като специалисти в:

  • научноизследователски организации;
  • университетски изследователски групи;
  • болници;
  • фармацевтични компании;
  • регионални и национални държавни организации, които определят публичната политика в областта на здравеопазването;

Към кого е насочена специалността:

Условията и изискванията за прием и ред за признаване на предходно обучение се регламентират въз основа на национални нормативни основания и европейски директиви, вътрешни нормативни актове на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ и Медицински Университет – Пловдив, Правилник за устройството и дейността на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ и Медицински Университет – Пловдив, Наредба за учебната дейност във Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ и Медицински Университет – Пловдив.
Могат да кандидатстват лица с придобита бакалавърска или друга магистърска степен в следните области на висше образование и професионални направления:
* 7. Здравеопазване и спорт – 7.1. Медицина; 7.2 Стоматология; 7.3 Фармация; 7.4 Обществено здраве ; 7.5. Здравни грижи;
* 4. Природни науки, математика и информатика – 4.3. Биологически науки; 4.5 Математика ; 4.6. Информатика и компютърни науки;
* Социални, стопански и правни науки – 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика.

Предложение за форма на приемен изпит:

Приемният кандидатстудентския изпит за магистърска програма „Биостатистика“ се извършва под формата на тест върху публикуваната програма. Оценяването на теста се извършва на базата на точкова система, като полученият общ брой точки се превръща в оценка по шестобалната система.

Най-атрактивни/новаторски елементи в специалността:

Новаторски елементи в специалността са придобиване на задълбочени знания и умения за:

  • приложимите регулаторни изисквания за клинични изследвания; насоки за добра клинична практика (GCP) и насоките на международната конференция по хармонизация (ICH);
  • клиничния процес на разработване на лекарства; ADaM стандартите и TLF в клинични изпитвания
  • базовите статистически софтуерни пакети (SPSS, R, SAS, SAS / STAT, SAS Graph и SAS Macro Language)

В 5-тото издание на разработения от ASPHER „Европейския списък на основните компетенции на ASPHER за специалиста в областта на общественото здраве“ ( The 5th Edition of ASPHER’s European List of Core Competences for the Public Health Professional) се дефинират основните области на умения, сред които са именно епидемиология и биостатистика, социология, здравословна околна среда, здравна икономика, лидерство и системно мислене; хранене; профилактика и контрол на заразните заболявания (epidemiology and biostatistics; sociology; environmental health; health economics; leadership and systems thinking; public health nutrition; communicable disease prevention and control).

С какво програмата е по-различна от предлаганото в сферата на висшето образование в момента:

Към настоящия момент в България няма магистърска програма „Биостатистика“.
Учебният план на предложената магистърска програма, както и учебните програми по отделните дисциплини са изготвени след направено проучване на сходни програми в други университети в чужбина, като:

* Boston University’s MS in Applied Biostatistics
* Tel Aviv University Master of Science in Biostatistics (M.Sc.)
* University of Wisconsin-Milwaukee Graduate School Master of Science in Biostatistics (M.Sc.)
* New York University NYU College of Global Public Health The Master of Science in Biostatistics program

Програмата включва партньорство с University of West Attica, Department of Public and Community Health, School of Public Health, Greece, от където ще бъдат канени гост-лектори.

ЕКИП