Български и чуждестранни студенти от МУ-Пловдив се обучаваха на „меки умения“

Студенти

Бъдещите медици се запознаха с теми като „Работа в екип“, „Разрешаване на конфликти“, „Управление на времето“, „Управление на стреса“ и „Методи за ефективно учене“

Успешно приключи обучението по т.нар. „меки умения“ за студенти от Медицински университет – Пловдив. В него се включиха 279 български и чуждестранни  студенти от всички факултети на висшето училище. Занятията се проведоха присъствено в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив като част от основна дейност „Кариерно ориентиране на студенти и мобилност на целевите групи“, в рамките на Проект ОМНИА, №BG05M2OP001-2.016-0007, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Преподавателите по меки умения бяха студенти от МУ-Пловдив: Аглика Бяндова, Антон Шопов, Рая Щерева, Симона Тодорова и Теодора Генчева. Самото обучение включваше 10 дисциплини: „Говорене пред публика“, „Комуникационни умения“, „Лидерство“, „Методи за ефективно учене“, „Мотивация“, „Работа в екип“, „Разрешаване на конфликти“, „Управление на времето“, „Управление на стреса“ и DISC профилиране.

Освен иновативния подход да се изучават „меки умения“ от бъдещите медици, модерен и необичаен е и методът на преподаване – студенти обучават студенти на приложни умения, използвайки игрови и ролеви модели и практически занятия наред с теоретичната подготовка.

Т. нар. „меки умения“ (soft skills) не са свързани с конкретната специалност или професия. В България те обикновено се усвояват в рамките на бакалавърски или магистърски програми по управление на човешките ресурси. Но в пълния си обем дисциплините, изучавани от студентите на МУ-Пловдив в рамките на проект ОМНИА, до този момент не са включвани в учебните планове и програми на нито една специалност у нас, уточняват членовете на екипа по проекта. Те са категорични, че в новата реалност на пазара на труда, всеки, който притежава този вид умения, е в пъти по-конкурентоспособен от останалите кандидати със същата професионална подготовка. Напоследък доста често тези нови знания стават част и от длъжностната характеристика на някои работни позиции.

„Меки умения“ са лидерството, комуникативността, способността да се работи в  екип, да се избягват или разрешават конфликти, да се водят преговори, да се изгражда доверие, да се управлява времето и мн. др. За разлика от „твърдите“ умения, които са пряко свързани със специалността, „меките умения“ много по-трудно се измерват, но в същото време са много по-полезни и стават все по-важни и ключови за успеха в един все по-глобален и комуникативен свят.