9 нови за страната магистърски и докторски програми стартират от новата учебна година в МУ-Пловдив

Омниа

Обучението ще се осъществява съвместно с още 8 образователни и научни институции от страната и 6 университета от чужбина,

Медицински университет – Пловдив подготвя 9 нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми, в които обучението да се осъществява съвместно с медицинските университети в София и Плевен, Националния център по заразни и паразитни болести, Института по молекулярна биология на БАН, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетапо хранителни технологии, НСА „Васил Левски“ и Тракийския университет – Стара Загора. Асоциирани партньори по проекта са Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Ecclesiastical Academy of Athens (Greece), Democritus University of Thrace Medical School (Greece), Site de Creil – GHPSO (France), Universita Campus Bio-Medico di Roma (Italy), University of West Attica (Greece).

В момента деветте съвместни програми подлежат на акредитиране от НАОА.

Учебните им планове и програми са разработени в рамките на проект ОМНИА, договор BG05M2OP001-2.016-0007, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В името на проекта ОМНИА /лат. – „всичко”/ се вплита стремежът на МУ-Пловдив и неговите партньори да обгърне всички аспекти на съвременния живот – от обучението на студенти до тяхната реализация. Затова и деветте нови специалности са създадени така, че да отговорят на търсенията на пазара на труда.

Магистърската програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории” е интердисциплинарна и е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания и имуномедиираните болести. Обучението ще се осъществява съвместно от МУ-Пловдив, МУ-София, МУ-Плевен и НЦЗПБ.

Магистърската програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и мероприятия, в професионални и аматьорски спортни клубове. Те ще могат да преценяват ефективността на заниманията с физическо възпитание и спорт, отчитайки използваните методи и средства за тренировка и функционалните възможности на спортистите. Обучението ще се осъществява от МУ-Пловдив и НСА „Васил Левски“.

Магистърската програма „Диететика“ се осъществява съвместно от МУ-Пловдив и УХТ-Пловдив и нейните възпитаници ще могат да работят като консултанти и специалисти по хранене в лечебни заведения, рехабилитационни, диагностично-консултативни и спортни центрове, научни институции, лаборатории по храни и хранене, в учебни, производствени и болнични столове, детски градини и ясли, спортни школи.

Магистърска програма „Иновативни лекарства“ ще бъде съвместна за МУ-Пловдив и Института по молекулярна биология на БАН (ИМБ-БАН) и ще подготвя предприемачи и експерти по управление на иновациите и приложните изследвания в малки фирми и корпорации във фармацевтичния бранш и в сродни сектори като парфюмерия и козметика, в университетите и държавните изследователски центрове и др.

Магистърската програма „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес” ще се осъществява съвместно от Фармацевтичния факултет и Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“. Успешно дипломиралите се ще могат да стартират собствен бизнес или да работят като експерти и консултанти по управление на иновационни проекти във фармацевтични компании и в сродни индустриални отрасли.

Магистърската програма „Биостатистика“ ще се осъществява съвместно от МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършилите ще намерят кариерна реализация като специалисти в научноизследователски организации, университетски изследователски групи, болници, фармацевтични компании и регионални и национални държавни организации, които определят публичната политика в областта на здравеопазването.

Докторските програми „Гериатрична медицина” и „Палиативна медицина” ще се осъществяват съвместно от МУ-Пловдив, МУ-Плевен и ТрУ-Стара Загора. „Гериатрична медицина” е фокусирана върху една от бъдещите глобални тенденции – бързото стареене на обществото, като това изисква предприемането на изпреварващи мерки и готовност за справяне със съответните специфични проблеми. „Палиативна медицина” има за цел да отговори на още една от бъдещите глобални тенденции, застрашаващи качеството на живот – смъртни случаи от болести, които причиняват сериозни страдания. Докторска програма „Медицина, психология и вяра“ ще бъде съвместна на МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“ и ще подготвя експерти, които да полагат цялостна, холистична грижа за пациентите и техните семейства, близки, за грижещите се за болните и т.н., както и да използват съвременните възможности на телеобразованието, електронната наука и телемедицината не само за провеждане на научни проучвания, но и за консултации, наблюдение и оказване на своевременна помощ и подкрепа.