Лого
Кариерни събития

Гериатрична медицина

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО НОВИ МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОЕКТ ОМНИА BG05M2OP001-2.016

26 октомври 2023 г., 09:00 ч., IV-та аудитория,

Аудиторен корпус на Медицински университет – Пловдив

 

Каним Ви да бъдете наши гости, присъствено или онлайн в Кариернoто ориентиране за кандидат-студенти по нови междууниверситетски магистърски програми, по проект ОМНИА, което ще се проведе на 26.10.2023 г. от 09:00 ч., в IV-та аудитория на Аудиторния комплекс, при Медицински университет – Пловдив” на бул.“ В. Априлов“ №15 А.

 

Проект „ОМНИА“ – Всичко за модернизацията на образователните процеси в съвременния университет се изпълнява от „Медицински университет – Пловдив“ в партньорство с 8 национални висши училища и 6 международни партньора. Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез модернизация на образователните процеси във висшите училища.

 

Тези кариерни събития са насочени към потенциални кандидат – студенти. Те ще могат да получат информация за част от новите съвместни междууниверситетски специалности.

  1. Гериатрия – докторска програма
  2. Палиативна медицина – докторска програма
  3. Иновативни лекарства – магистърска програма
  4. Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес – магистърска програма
  5. Медицина, психология и вяра – докторска програма

Ще се представят възможностите за реализация и нуждата от имплементирането на съвременни, отговарящи на пазара на труда интердисциплинарни обучителни програми.

 

Линк за онлайн участие: https://zoom.us/j/91946194875

 

Информация за програмата:

 

Докторската програма по специалността „ГЕРИАТРИЧНА МЕДИЦИНА” е от областта на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионалното направление 7.1. МЕДИЦИНА. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Магистър” има редовна форма с продължителност 1 година. Обучението по специалността „ГЕРИАТРИЧНА МЕДИЦИНА“ се осъществява съвместно от Медицински университет –

Пловдив, Тракийски Университет – Стара Загора и МУ – Плевен. Завършилите лекари придобиват научна и образователна степен „ДОКТОР“ по „Гериатрична медицина”.

Докторската програма за обучение на лекари по „Гериатрична медицина“ се предлага за пръв път в Медицински Университет – Пловдив на български и английски език. Европейските граждани, респ. българите живеят все по-дълго. Средната продължителност на живота в България постепенно и непрекъснато се увеличава. Съществен принос в този процес има по-здравословния начин на живот и подобрените медицински и хигиенни грижи. Това се отразява и на възрастовата структура на населението, като се увеличава средната възраст и нараства броя на старите хора. Според някои общи прогнози се очаква почти трикратното им увеличение до 2050 г., респ. ще се увеличи и броят на уязвимите, немощни стари хора. Бързото стареене на обществото изисква предприемането на изпреварващи мерки и готовност за справяне с  проблемите на стареещото население. Основна роля в стратегиите за справяне на обществото заема обучението на лекари и други здравни и немедицински специалисти по проблемите на гериатрията и геронтологията и осигуряването на медицински/клинични, научни и обществени

ресурси и политики.

ГАЛЕРИЯ