Лого

МУ МУ МУ ПРОЕКТ ОМНИА BG05M2OP001-2.016-0007 ДОГОВОР

Избор на обучения към проект ОМНИА

Уважаеми колеги, с помощта на този формуляр може да се запишете за обученията, които ще се проведат по проект ОМНИА. Те ще са в електронна среда в платформата ZOOM.

Проект ОМНИА

Учебни програми

Публичност